Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen:

  1. Geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van onze factuur.
  2. De leveringen geschieden op risico van de bestemmeling.
  3. De factuur is contant betaalbaar, zonder korting en op de vervaldag aangeduid op onze factuur.
  4. De niet op vermelde vervaldag betaalde facturen worden automatisch en zonder dat hiervoor een aanmaning is vereist, verhoogd met een intrestvan 1% per maand en dit vanaf de factuurdatum.
  5. Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de klant eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 Euro, en dit afgezien van de intrestvergoeding bepaald in voorgaand artikel. Er wordtuitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.
  6. Eventuele klachten dienen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te gebeuren, uiterlijk acht dagen na levering of na ontvangst factuur.
  7. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.